slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ LISTINNÝCH AKCIÍ NA JMÉNO NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE A VÝZVA ...

 
Tisk článku  

Společnost ORLICKO a. s.

IČ: 48168297, se sídlem Nebeská Rybná čp. 2, PSČ 517 61 Rokytnice v Orlických horách zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp.zn. B 2521

(dále jen „Společnost“)

tímto v souladu s § 529 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění oznamuje, že valná hromada Společnosti učinila dne 27. 5. 2014 rozhodnutí, kterým se Společnost podřídila zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a zároveň bylo přijato úplné nové znění stanov Společnosti, v rámci kterého došlo ke změně podoby všech akcií emitovaných Společností z listinné podoby na podobu zaknihovanou, a to ve formě notářského zápisu NZ 320/2014, N 362/2014.

Společnost proto na základě shora uvedeného rozhodnutí vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných Společnosti za účelem jejich zaknihování, a to v sídle společnosti ve lhůtě do dvou měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v obchodním věstníku a dále ke sdělení majetkových účtů jednotlivých akcionářů vedených u některého z účastníků centrálního depozitáře, na které mají být akcie zaevidovány.

Akcionáři jsou povinni odevzdat své akcie Společnosti ve shora uvedené lhůtě a sdělit Společnosti své majetkové účty. Další informace budou příp. uveřejňovány průběžně na internetových stránkách společnosti www.orlickoas.cz.

V Nebeské Rybné dne 30.5.2014

Představenstvo společnosti ORLICKO a.s.